Arkivet

Arkivet, Her finder du her

Ændring af vilkår for fiskeri i Østersøen

nr. 46 – 2023 om ændring af vilkår for fiskeri i Østersøen (ICES underområde 25–32) Det sker med virkning fra mandag den 6. november 2023 og gælder følgende vilkår for fiskeri i ICES-underområde 25-32 i Østersøen.

1. Fiskeri i ICES-underområde 25-32

Et direkte fiskeri efter torsk er forbudt i ICES-underområde 25-32.

Uanset redskabstype er det alene tilladt at udøve fiskeri, hvor torsk indgår som bifangst i henhold til følgende vilkår:

· Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på mindre end 105 mm helmaske og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på mindre end 110 mm. helmaske, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 10 pct. pr. landing.

Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 20 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.

Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 99, 1000, 1200, 1201 og 1202 med tilsvarende fradrag af årsmængder.

Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

· Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på minimum 105 mm helmaske (Bacoma), ved fiskeri med 115 mm helmaske (T90), eller ved fiskeri med 120 mm helmaske (T90) og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på minimum 110 mm helmaske samt ved fiskeri med liner og kroge, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 30 pct. pr. landing.
Bifangstgrænsen på 30 pct. pr. landing kan overskrides, såfremt den samlede bifangst af torsk i levende vægt er på 50 kg. eller derunder.

Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 40 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.

Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 1000, 1200, 1201 og 1202 med tilsvarende fradrag af årsmængder.

Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

· Fartøjer indplaceret som Mindre Aktive Fartøjer (MAF) og Øvrige Fartøjer (ØF) vil ved overtrædelse af ovennævnte vilkår om ikke at udøve fiskeri i 15 dage få inddraget fartøjets fiskeritilladelse i en periode på 30 dage.

· Enhver fangstrejse i ICES-underområde 25 – 32 skal påbegyndes med tom last.
Dog må et fartøj, der ankommer til en havn beliggende i det område (østlige Østersø), hvor fartøjet har fisket, undlade at lande fangsten, hvis fartøjet fortsætter sit fiskeri i samme område med de samme redskaber, eller med henblik på landing efterfølgende sejler til en anden havn beliggende i samme område. Der skal ved ankomst til havn ske forudanmeldelse om ankomst, hvor mængden af den ombordværende fangst fordelt på arter skal oplyses.

2. Fiskeri i ICES-underområde 25 og 26

I lukkeperioden fra 1. maj til 31. august er alt fiskeri forbudt.

Undtaget fra forbuddet er:

· Fartøjer med en længde overalt på under 12 meter som fisker med garn, indfiltringsnet, eller toggergarn med bundforankrede liner, langliner inden for fire sømil målt fra basislinjerne, flydende langliner, håndliner og pilkeudstyr eller lignende passive redskaber i områder, hvor vanddybden er under 20 meter i henhold til koordinater på det officielle søkort udgivet af de kompetente nationale myndigheder.

· Fartøjer, der fisker i ICES-underområde 25 efter pelagiske bestande til direkte konsum og anvender redskaber meden maskestørrelse på højst 45 mm. i områder hvor vanddybden er under 50 meter i henhold til de koordinater på det officielle søkort udgivet af de kompetente myndigheder.

· Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmesidewww.fiskeristyrelsen.dk. For fartøjer der anvender E-log, skal denne melding afgives via E-log”.

3. Fiskeri med langliner i ICES-underområde 22 – 31

Fiskeri med langliner uden for 4 sømil målt fra basislinjerne i ICES-underområde 22 – 31 er forbudt.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 1193 af 26. september 2023 om regulering af fiskeriet § 17 samt Rådets Forordning (EU) 2022/2090 af 27. oktober 2022.

Meddelelsen træder i kraft den 6. november 2023 og er gældende til og med 31. december 2023 med mindre andet meddeles. kilde


-----------------------------------------------------------------------------

TBSGrillshop.dk


Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så modtager du en rabatkode på 10% direkte i din indbakke

Hvorefter du vil modtage tips/tricks/inspiration

og gode tilbud fra os. Bare rolig vi spammer dig ikke


TILMELD  DIG HER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har nu fået at vide fra flere sider at , før stormen var der et fornuftig garnfiskeri i Ålbæk bugten efter Rødspætter.

Der skulle også være Torsk kystnært uden for Rubjerg Knude Fyr Rødegrund og i hele det område hvor vi plejer at fange dem

-------------------------------------------------------------------------------------

Vi havd et rigtig godt fiskeri

Vi tager ud søndag kl 7,00

Vi tænker lidt på en alm Makreltur uden præmier på Søndag  eller en anden dag i ugen hvor vejret tillader det Pt ser Søndag dog ikke for godt ud endnu, alle er meget velkommen til at slå os følge.

Turen udgår fra Hou (Nordjylland)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Største Makrel i dag 620 gr renset vægt, tror nu jeg vil gemme den til på lørdagda jeg fik hugget fra den, var det lige ved den havde rykket stangen ud af hånd på mig, da jeg var helt uforberedt på det, mens jeg sad og snakkede telefonmen derskulle arbejdes for at fange dem i dag, det var KUN dørvending der virkede og det var kun 1 eller 2 på af gang. så de store fangster blev det ikke til, faktisk ikke så godt, men sådan var det også sidste år på denne tid, men da vi så afholdt træffet var de kommet

Og den gode nyhed er vi fangede næsten ingen fjæsinger i dag, 2 af dem kunne bruges , total havde vi ikke 10. vi så en hel del Store Hornfisk springe omkring os men vi kunne ikke får dem til at hoppe på blinket i dag med silkesnor, det plejer deellers godt at ville, dem vi fangede fik vi fra 8 m - 11 m vand, men set i baglyset tegn, med det vejr der blev i dag skulle vi have været taget på Røde grund og deromkring på vestkysten og hentet lidt torsk hjem til fryseren

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Husk at slæbestedet i Hou (Nordjylland) er lukket de næste mandage her i ferien, da der er marked på havnen

---------------------------------------------------------------------------------------

I dag 14.05,23 blev der fanget de første Makreller her uden for Hou

hvis du ikke har erfaring med Makrelfiskeri, så læs her

-----------------------------------------------------------------------------

Makrelkonkurrence


Aalborg og Nørresundby Fri­tidsfiskerforening

arrangerer makrel-fiskekonkurrence

Det sker lørdag d. 17. juni 2023, og der er adgang for alle både medlemmer, ik­ke-medlemmer og eventuelt nye medlemmer. Alle er vel­komne. Vi vil være i den østli­ge del af Egense Havn på det offentlige område. Fiskekon­kurrencen starter kl. 10.00 og slutter kl. 13.00.

Herefter vil der være indvej­ning og præmieoverrækkelse til de tre længste makrel.

Røgeovnen tændes, og der kan røges makreller eller an­den fangst, imedens vi spiser vores medbragte madkurv. Foreningen vil være vært med smagsprøver fra det marine.

Prisen for deltagelse er 30 kr. pr. person.

For dem, der medbringer jolle, er prisen for brug af slæ­bested 70 kr.

Hilsen

bestyrelsen

 

Hilsen

Frederik

---------------------------------------------------------------------------------------

Så er den første fjæsing fanget i Garn ved Hou. så tjek lige hvad du kan gøre hvis du bliver stukket af sådan en djæve Læs mere her 

---------------------------------------------------------------------------------

Jeg kan læse og høre, at Hornfisken er kommet langt de fleste steder nu i de Danske farvande, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

jeg har i dag D 22-04-23 fanget 9 Udsluppet Regnbue ørreder i Hou området , men de kan sikket også  fanges syd for Limfjorden da det nok er udslip fra Hals Mvh Erik kusk

---------------------------------------------------------------------------------------------

Forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand

§ 1.Erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt fra den 1. oktober 2023 til og med den 31. marts 2024.

§ 2.Det er i erhvervsmæssigt fiskeri tilladt at anvende ruser, bundgarn og bundgarnslignende redskaber til andet end ålefiskeri i den periode nævnt i § 1, hvis betingelserne i § 7, stk. 2-5, i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand er opfyldt.

Stk. 2.Uanset § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1551 af 11. december 2015 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand, må bundgarn og bundgarnslignende redskaber, der anvendes til andet end ålefiskeri, være forsynet med ruser, såfremt ruserne er indrettet, så de ikke kan tilbageholde ål.

Stk. 3.Hvis ål fanges i erhvervsmæssigt fiskeri i den periode nævnt i § 1 i de redskaber, der er nævnt i stk. 1, skal disse straks genudsættes.

§ 3.Det er ikke tilladt i den periode nævnt i § 1 i erhvervsmæssig sammenhæng at opbevare levende ål og lande ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand inden den 1. oktober 2023.

Stk. 2.Uanset stk. 1, er det tilladt at opbevare levende ål, som er fanget ved erhvervsmæssigt fiskeri og landet senest den 30. september 2023, i anlæg på land.

Forbud mod rekreativt fiskeri (fritidsfiskeri og lystfiskeri) af ål i saltvand

§ 4.Rekreativt fiskeri af ål i saltvand er ikke tilladt til og med den 31. december 2023.

§ 5.Hvis ål fanges i rekreativt fiskeri, skal disse straks genudsættes og må ikke opbevares og ilandbringes.

§ 6.Det er ikke tilladt i sammenhæng med rekreativt fiskeri at opbevare ål i saltvand.

Strafbestemmelser

§ 7.Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 1-6.

Stk. 2.Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8.Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2023, jf. dog stk. 2.

Stk. 2.Bekendtgørelsens §§ 1-3 træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 3.Bekendtgørelse nr. 844 af 13. juni 2022 om forbud mod erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri af ål i saltvand fra og med den 1. november 2022 til og med den 31. januar 2023 ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 31. marts 2023

Jacob Jensen

/ Nicolai Højlund

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEL GERNE

Til jer som snart sætter garn efter fladfisk, fanger i Han & Hun stenbidere, SÅ GENUDSÆT DEM, da jeg kan høre at bestanden er meget meget langt nede, for så at hjælpe bestanden op igen , så må vi undvære/frede dem selv dem i nogle år.

På forhånd tak

----------------------------------------------------------------

27-02-22 Jeg fik denne besked i dag fra en fisker

21 makrel i dag ved Ærø, foråret kommer tidligt i år

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Som nævnt før var vi til Bådmesse i går søndag, vi synes faktisk det var er ret god messe som var besøget være og det kan anbefales at i gør det et besøg. der var mange gode ting at se på, som det plejer, faktisk var der også nye udstillere på messen med fine både bla fra Bådcenter Midtjylland, effektlageret var der med meget grej hvor man kan lave en rigtig god handel med Garmin udstyr til båden. Palby have denne gang en ret stor stand hvor der også var meget godt at se på

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Spøgelsgarn 

Jeg talte med fiskerikontrollen i fredags, han gav mig et vagt tlf , som havde døgnvagt, der skulle man bare ringe til hvis man løb på et spøgelses garn som man ville tage med ind. så når man fik det registret der kan man ikke i problemer Døgnvagten Tlf nr er 72185600 og vagt telefonen i Fr . Havn er 72185769

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hvor (TORSKE) dumme er vi ??? mange små torsk helt kystnært i det sydfynske og øresund men hvad med FAKTA??? torsken gyder bug mod bug midt i vandet ,de befrugtede æg er fritsvævende og efter få timer flyder de op til overfladen . . . østersøens enorme vandmasse udskiftes kun via vore snævre indre farvande feks Øresund som gennemløbes af 25% og det ferskere østersøvand løber i en kraftig NORDgående havstrøm i de ØVERSTE vandlag : nå men de der torskeæg driver så 8-og helt op til 60 dage i overfladevandet inden de klækkes til 3-6 mm store torskelarver (afhængig af vandtemperatur )-lad os så bare sige 8 dage med 1 knobs strøm ,ja så er de ført 350 kilometer væk fra feks Øresund . . . tilmed forbliver de små torsk i de øvre vandlag indtil de først som 3-5 cm søger lavt vand ved kysten - med mindre de har overnaturlige evner/kan flyve ,ja så har ganske få eller ingen af de små torsk i de sydlige snævre vande noget med gydning præcis der at gøre . . . de må være gydt langt sydligere og tilført med de nordgående strøm ,eller hvordan vil DN,WWF,døende hav og de andre "grønne" pengeklubber nu FORKLARE at det INTET har med trawl og andre forbrydelser at gøre ??? 

Så spørger en 

Hans Henrik Bruun Vium

Hvilken effekt har trawlfiskeri på, som du skriver, 3-6mm torskelarver?

  • Jan Werner Thomsen
    Forfatter
    Hans Henrik Bruun Viumingen effekt overhovedet da evt.trawl jo arbejder ved bunden og få meter op ,både torskelarverne på 3-6mm og hele deres livsforløb op til 3-6 cm foregår i de øverste vandlag hvor de spiser vandlopper og andre små krebsdyr (som jodesværre er første led i sælormens ofre ) -først herefter søger de bunden på lavt vand med dækning som sten,skaller og tang . 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gælder fortsat DTU har kontaktet mig i dag, for at høre om det var hunner eller hanner, jeg havde fanget af de udsluppet opdræts ørreder, fra det på sejlede havdambrug,  da de godt ville finde ud af om der var hanner mellem de Burhøns der var sluppet ud, så fanger du en af de ørreder beder de om du vil tage et billed af alt maveindholdet. jeg aftalte med dem at jeg skulle samle billederne og sende dem til den biolog der har med det at gøre, så send det til info@smaabaadsfiskeri.dk så får jeg sendt det videre med indsenders navn

På forhånd tak


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er blevet fanget Både Sild og Makreller ved Hals her sidst weekend i Oktober 

----------------------------------------------------------------------------------------

16-09-22 Det var vildt, vildt, og vildt fiskeri i dag, har aldrig oplevet noget lignende fra 6 m - godt 8 m vand uden for Hou, har de 22 år jeg har fisket efter Makreller ikke oplevet noget ligende 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Skriv under her, det er noget af det bedste fiskeområder her i det Nordjyske, de vil ødelægge med vindmøller  SKRIV UNDER HER

------------------------------------------------------------------------------

Mange har gennem tiden spurgt hvordan man smøre sine bremse kabler på bilen og båden, på bilen skal man lige tænke sig om , for hvis de er beklædt med plastik, er det ikke altid så godt med smøring, men på bodtraileren kan det kun være godt. se hvad man kan købe til det

Se mere her

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg tager på Makrel tur i morgen fredag, fra HOU (Nordjylland) sejer nok omkring 7 - 7.30 kan træffes på kanal 72.

------------------------------------------------------------------------

Jeg tager ud Fra Hou (Nordjylland) i morgen tidlig kl 06.00 efter Makreller

Jeg kan træffes på kanal 72 hvis der er andre der kommer.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Der bliver fortiden fanget godt med STORE Fjæsinger og ikke mindst er der også godt med Makreller, uden for Voerså, fik jeg at vide deroppe i dag

------------------------------------------------------------------------------------------

19-05-22

Fik lige at vide, der er blevet fanget den første Makrel her ved HOU i garn, men Ved Sæby er der blevet fanget en del ret store i garn for nogle dage siden. hvordan ser du ud andre steder i landet ??

Ja og de første Fjæsinger er også fanget her i Hou


Hørte i dag der skulle være kommet pænt med Torsk kystnært ved Nr, Lyngby

Er der nogen der kender flere steder i området hvor de har haft held med fiskeriet kystnært ???

--------------------------------------------------------------------------------------------

Frank Theodorsen

 

Lader SF og Enhedslisten hånt om folkesundheden

Læs hele tråden på Facebook her

De går åbenbart IKKE ind for sæl og skarv regulering men skyder skylden for torskens dårlige tilstand på alt muligt andet nu er HELE Østersøen fyldt med parasitter fra gråsæl og udover at disse parasitter går i torskens lever via dens føde (småfisk) så kan disse små parasitter OGSÅ ende i mennesker, enten ved at komme ind med badevandet eller via indtagning af rå fisk der


ER piller en parasit, som var vokset til en orm på 41 mm ud af næsen på en mand. Ikke bare er gråsæls parasitter til skade for torskebestanden, da torsken ikke vokser/gyder som den skal, men hvad vil der ske med turismen i DK hvis der er risiko for at parasitter/orm ender i mennesker ikke bare er den dårlige torske bestand gået ud over erhvervsfiskeriet men også ud over lystfiskerturismen og skal badegæsterne nu også frygte st gå i vandet, så ryger kystturismen ad H til så her ønskes lige et klart svar fra SF-Langeland om de følger trop på fortsat fredning af sæl og skarv og egentlig også svar fra de radikale Hc Rasmussen er de garanter for at ikke bare erhvervsfiskeriet men også turismen lægges i graven, pgr af at politikerne på borgen KUN lytter til naturfrederne har vi RÅD til at miste disse indtægter https://videnskab.dk/.../parasitorme-fra-saeler-i... og hvad fredning af skarv angår, så tømmer skarven torskens opvækst områder bl.a i Lübeck bugten, hvor skarvens føde består af 80% undermåls torsk disse torsk bliver spist INDEN de bliver så store at de selv kan nå at gyde og styrke bestanden hvilket heller ikke gavner økonomien i et yderområde som Langeland. Er det en SF plan at vi skal “grønnes ihjel” ja så er vi sgu godt på vej Ulrik Kølle HansenJesper Skovhus Erling Bonnesen Marlene Ambo-Rasmussen Tonni Hansen Jørgen Nielsen Jan Werner Thomsen kan fortælle en masse om de skader sæl/skarv gør på fiskebestandene og om hvorfor flere og flere fisk får orm fra sæl, også fladfisk. Det er jo så slemt nu at fødevare styrelsen i år skal bruge ekstra resurser på at tjekke fiskehandlerne om de sælger fisk med orm i i stedet for at der bliver gjort noget ved det problem som spreder disse parasitter. Svenskerne er i gang med undersøgelser på om skarv også spreder disse orm, da den jo også spiser samme parasit befængte småfisk som torsken er dette tilfældet vil ormen blive spredt til søer og vandløb også. Igen tilskade for det rekreative fiskeri. Jojo, lad os få en klar holdning fra de politiske partier skal det hele grønne ihjel, eller skal der gøres noget ved problemerne og lige selve erhversfiskeriet til sidst som SF og Enhedslisten er ved at lægge i graven ved ”trawlforbud” (og måske radikaleRasmus Helveg Petersen kan svare på om de står på mål for dette også) og så kan ham og Bjørn Brandenborg komme med en melding om hvad fisken SÅ skal fanges med de kan droppe alt om at bruge garn, da garnfiskerne er ved at give op pgr af for mange sæler desuden vil det ikke ligefrem gavne marsvine bestanden hvis alle trawlerne lægger om til garn men eftersom at vi (trawlerne) IKKE er så økonomisk imbecile at skifte til et garnfiskeri der er ved at blive lagt ned, så forsvinder/stopper de sidste trawlere fra området og søger til andre farvande så væk er både trawl og garn og havnene bliver lagt øde godt for turismenjojo, bare lyt til de “grønne” så er man på rette vej.


Og til dette kom der et svar fra en som er Havbiolog 

Jan Werner Thomsen

faktisk en MEGET alvorlig situation ikke kun for fiskeriet ,men også for turismen i HELE Danmark : ensporet fredning har gjort sælerne så talrige at de sulter og æder ALT ,fisk,fugle ,marsvin og hinanden/egne unger -en gråsæl han kan veje over 300kg ! samme situation i England hvor de første ANGREB på badende er en realitet - de første tilfælde af sælparasitter i mennesker lige så - det store rød/grønne stemmekvæg i storbyerne er stærkt manipuleret VÆK FRA VIRKELIGHEDEN og både partier og de selvbestaltede expert-pengeklubber bærer et KÆMPE ANSVAR 


Jeg har sent en mail til Visit Denmark om problemet og at de skulle presse på på deres minister, deres kommentar var, Fra Visit Denmarks Direktør, det er ikke vores bord og det kunne de godt nok ikke gøre noget ved. sagde han til mig i en telefonsamtaler, så sendte jeg dette svar til dem alle ved Visit Denmark Hej igen

Jeg har så efterfølgende haft en snak med en redaktør af et større net avis i DK, som har sat sig MEGET ind i sæl problemerne, som også sikkert kommer til at ramme jer, med parasitter i badevandet og Fisketurismen

Han svar til det.

Citat"Det er fint, de siger godtnok de ikke kan gøre noget, men

Turismen er en milliardforretning - så derfor kan de godt

Ligge pres på - så det er noget vrøvl at sige de ikke kan

Gøre noget" citat slut


jeg har faktisk fået at vide fra Langeland, at de er ved at kunne mærke fisketurismen så småt begynder at svigte der.

og se så lige denne video https://www.facebook.com/watch/?v=1375496629487040

Læs også lige denne Artikel HER

Sæl angriber roer og den er der flere tilfælde af Læs her og HER samt HER


Tag dig lige tid til at høre denne udsendelse https://www.facebook.com/watch?v=1671977196303206 


Sådan kommer det desværre til gå resten af landet, hvis vi/i ikke kommer på banen med en kraftig regulering af sæler. men bare at vi også mister en masse turister som finder andre steder hen og fiske og bade.


Og dette er heller så god reklame til badegæsterne, og det er slet ikke det enste tilfælde https://www.ssi.dk/.../2022/fugleinfluenza-i-dansk-sael...

Og det sidste jeg ønsker er at turismen svigter, for som verden ser ud har vi bruge for hver en krone de ligger her i DK


Derfor er vi også flere der der forsøger at gøre noget, når dem der har en større slagkraft i/ved deres job tiotal svigter, som vi synes i gør.

med at sidde med hænderne i skødet og håber problemet går over af sig selv, men som vi kan ser det, bliver problemet kun større, og det vi kan se, ud fra det vi kan ser er at det kystnære fiskeri, gradvis forsvinder mere og mere og er helt væk flere steder nu. som Sælerne spreder sig i hastig tempo, de har en tilvækst på 8 - 12 % årlig trods den regulering der er pt.


Så prøv lige at regne på hvormage penge fisketurismen ligger i fra skagen ned gennem kattegat og omkring fyn , Langeland og områderne der omkring, dem skal i snart regne med de forsvinder.


Fisken omkring Bornholm er ca 100% inficeret af sælorm 60 % omkring Langeland, 40 % omkring Fyn. info fra Havbiologer


Så spørger jeg lige.

Har i ro i maven til fortsat at sidde med hænderne i skødet ???

Nu er i advaret.

Og en anden ting Jan Olsen, da du ringede til og fortalte at du først havde set mailen, da jeg sendt anden gang, inde i samtalen bemærkede jeg, dog uden jeg sagde noget om det,


Der fortalte grunden til at i ikke havde svaret mig, var at i ikke synes det var noget i kunne/ville gør noget ved. Sandheden husker man bedst 

Lige til info

Så kommer denne mail ud til flere. og den bliver gemt, evt til senere brug for dem der kunne have interesse i den.

God påske

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hørte at i dag Onsdag der blev både fanget Sild og Horn på Aalborghavn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-04 Har lige læst på nettet at de første større mængder af hornfisk har nået Mariager Fjord

--------------------------------------------------------------------------

Så er der begyndt at blive fanget tunger på Øst kysten Hals området

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye tider til kulmuleture

Søndag d. 24.07 og fredag d. 29.07

MVH Skipper Thøge


Thøge Munk Jensen er i Nørre Vorupør, Viborg, Denmark.

Hej

Så har vi planlagt kulmuleture på Maagen

Vi starter med søndag d. 03.07.22 og torsdag d. 07.07.22.

MVH Skipper Thøge Munk Jensen 

23 98 35 78

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg synes alle i jægere, i skal begynde at kontakte jeres lokale erhvervsfiskere, og finde ud af om i kan hjælpe dem med Sælregulering, og få tilladelser søgt hjem til regulering, og få tage det Sæl kursus, der kræves for at man må regulere, efter det jeg har læst,

ELLER

Alle erhvervsfiskere på denne grupper her, bør spørge de lokale jagt foreninger, om de ikke ønsker lidt gratis spændene sæl jagt.

læs mere her 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

27-01-22 Silden er kommet eller måske ikke svømmet væk endnu.

Da jeg har fanget 4 Sild inde på revlerene i dag i ørred garn, men ingen ørreder.

Stod ved Hou

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mick Fyrst Hyldgaard har delt et link.

Hej Smaabaadsfiskeri

En ny sæson starter snart, og der kan være behov for udskiftning af reservedele eller udstyr. I hele januar får du 10% på hele din ordre.

https://boatbuddy.dk/– rabatkode: JAN10

Som tidligere nævnt for vi løbende nye samarbejdspartere, blandt andet ProLan, som nogle af jer måske kender: https://boatbuddy.dk/kategori/produkter/prolan/

Derudover har vi lige nu rigtig gode priser på Varta batterier.

Også i denne sæson støtter vi konkurrencer med gavekort og produkter.

God dag til jer alle! - og tak for opbakningen.

Vh. teamet bag Bådmatch og Boatbuddy.

----------------------------------------------------

Maagen

På grund af afbud, har vi følgende dage, hvor hele båden er fri:

D. 13., 14., 15. og 16. juni = uge 24

Desuden ledige hverdagspladser i uge 23.

Ring for mere info: 23983578

Mvh Thøge

5 kommentarer

12 delinger

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bådmatch

 

Rigtig godt nytår!

Hos Bådmatch er vi kommet godt i gang med 2022, og det er en fornøjelse at se, hvordan opgaverne kommer ind allerede her i vintersæsonen. Det er vi glade for, da vi ved hvor travlt vi får, når foråret melder sin ankomst

Derfor tilbyder vi lige nu 15% på hele regningen, der omhandler service, reparationer, installation af udstyr m.m. i hele januar og februar 2022!

Har du en opgave vi skal løse, så kontakt os endelig på tlf 42784045 eller mail baadmatch@gmail.com

God dag!

/Bådmatch

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lige til info fra

Fyns Politi


GLÆDER DU DIG ALLEREDE TIL AT SEJLE RUNDT I DIN FLOTTE SPEEDBÅD TIL SOMMER?

Fedt nok! Men husk lige det her:

En af vores kolleger der udførte hav-patruljer i sommers var i retten i onsdags som vidne i en sag med en mand, der blev taget i at sejle spirituspåvirket på en sommerdag i Lillebælt.

Manden endte med at få 20 dages fængsel med samfundstjeneste,

og en tillægsbøde på 1 nettomånedsløn = 19.200 kr., rundet ned til 19.000,

+ en bøde på 1000 kr. for ikke at medbringe førerbevis

og 1000 kr. for manglende forsikring, så i alt; 20 dage

+ en tillægsbøde på 21.000 kr.

Og så fik han også lige et års ubetinget frakendelse.

Anklageren i sagen modtog mandens speedbådsførerbevis på stedet.

Manden modtog dommen, som derfor er endelig.

Så husk det til sommer, når du hiver speedbåden frem igen 👍🏻👮🏼‍♂️👮🏾

L // FYNS POLITI Læs mer om regleren her

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Dalsgård Jensen

 

Så er det ved at nærme sig jul.Og hvis man går og tænker på en ny motor ,så jeg altid klar med et godt bud uanset om det er en ny

Volvo Penta eller Yanmar.

Eller en ny Suzuki påhængsmotor.

Husk

at der kan være lang leveringstid, så bestil i god tid.

Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig

god jul og et godt nytår

hilsen Jan

Rønbjerg Marine

-------------------------------------------------------------------------------------------

Der går er nye regler på vej vedr. ålefiskeriet

De nye regler der er på vej angående ålefiskeriet i 2022 gælder også fritidsfisker, de blev vedtaget i går, så efterårs fiskeriet efter ål slutter fra D 31-08 fremover, så man kun har August til at fange ål i efter sommerferien, som jeg lige har forstået det.

Så de er fredet i efteråret i den tid blankålen trækker


Det er vigtig at så mage som mulig er medlem af en af de 2 fritidsfisker foreninger, hvis man fisker med redskaber (garn og ruser) for de har så mange medlemmer i ryggen som mulig, hvis vi skal beholde fritids fiskeriet i DK


LÆS MERE HER PÅ FISKERFORUM

----------------------------------------------------------------

Mick Fyrst Hyldgaard har delt et link.


Hej båd- og godtfolk.

Vores webshop med maritimt udstyr er gået live. Der er knap 15.000 varenumre og vi vil løbende få nye leverandør og samarbejdspartner koblet på webshoppen. Finder du en vare/produkt billigere et andet sted, så skriv til os på chatten for vi vil altid matche den billigste pris!

www.boatbuddy.dk – rabatkode: bb21

Denne kode giver 21% på hele ordren.

Vi har livechat året rundt 07-23, 24/7 / 365, så vi altid kan besvare spørgsmål.

Vi kommer løbende til at støtte jeres konkurrencer med gavekort og produkter som vi har gjort tidligere. Vi bruger selv utroligt meget tid på båd, motor og fiskeri, og elsker at støtte arrangementer der favner om det maritime og sammenholdet herom.

God dag til jer alle!

Hilsen teamet bag Bådmatch og Boatbuddy.

---------------------------------------------------------------------

Black friday tilbud hos Rønbjerg Motor & Marineservise på Honda BF4 og BF6 begge med lang ben

og på Suzuki DF15AL begrænset antal. priser er + opstart

Honda påhængsmotor BF4 Black friday tilbud 7900kr

Honda påhængsmotor BF6 Black friday tilbud 8900kr

Suzuki påhængsmotor DF15AL Black friday tilbud 18000kr

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thomas Bierberg-Christensen Om Ålefiskeriet 2021

I 2ggår1 4os8c7krll. ec08.4222 

2021 tegner til det bedste åleår i mange år, dog er der fanatiske krafter der gerne ser at ålefiskeriet lukkes ned. Man kan undres, at disse krafter lige er så fokuseret på fiskeriet, som ifølge Ices selv, kun udgører 2% af ålens dødelighed, man har simpelthen valgt at tage kikkerten for det blinde øje.

Der er mange bannerførere i denne hetz, mod de små ålefiskere, som gennem de sidste 12 år bare har måtte dukke hovedet og tage imod hug fra forskellige kanter.

Man har tilsyneladende stirret sig ond på fiskernes erhverv og mener, at ved at nedlægge et lille kulturhistorisk erhverv vil få bestanden af ål op på samme niveau som i 60'erne, dette kommer dog aldrig til at ske, grundet andre menneskelige faktorer.

Ved at reducere fiskerne 67%, så har man bremset nedgangen og nu er bestanden på vej op igen med tilsyneladende moderat god fart.

At lukke erhvervet får man ingenting ud af, den almene befolkning mister interessen, som i sidste ende vil have en negativ påvirkning på ålens ve og vel.

Hvis man virkelig vil hjælpe, så skal man have fat om nældens rod og finde de rigtige værktøjer i kassen.

1. Få stoppet smugleriet af næsten 150 tons glasål.

2. Skaffet frie vandringsveje op i ferskvand.

3. Skaffet sikre vandringsveje rundt om turbiner og div. Andre barrierer.

4. Føre alle vådområder tilbage, da ålen er katadrom.

5. Få stoppet/kontrolleret kemisk forurening.

6. Regulering af prædatorer( skarver, krabber og sæler)

7. Opkøb af blankål til udsætning, nøjagtig som man gør med glasål.

Hvis alt dette gøres før man nedlægger et lille erhverv, så vil bestanden kunne gøres endnu stærkere. Pt. Er den ikke i fare for udryddelse, men vi kan altid gøre den stærkere.

Lad mig citere Albert Einstein.

"Den eneste vej til virkelig viden er erfaring"

Og hvem har den, det har ålefiskere.

-----------------------------------------------------------------------------

Fik lige at vide af en kammerat, at han havde fanget 15 mindre makreller i rødspætte garn ved, ved Ø Hurup.

der er også taget en enkel Makrel i hirtshals på ilkefiskeri ef

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så er der 11. og 12. juni 2022 DM i Arts Fiskeri

Fyns Småbådsfiskeklub inviterer alle til fiske konkurrence. Alle er hermed inviteret uanset om man er medlem af en fiskeklub eller ej, blot man har en båd eller kender en der har en båd, så er alle velkommen til at deltage. Konkurrencen afholdes med udgangs havn fra Spodsbjerg. Der vil være præmier for over 100.000 kr. Fiskeriet skal foregå fra båd, der kan fiskes fra opankret, drivende eller sejlende, blot det foregår fra en båd. Der vil senere blive udsendt et program samt mulighed for at tilmelde sig. Fyns Småbådsfiskeklub glæder sig til at se alle den 11. og 12. juni 2022 i Spodsbjerg

-------------------------------------------------------------------------

Kom med ide`r til reguleringe af sæler.

Da de er ved at indse på tinge, at der skal gøres noget ved problemet med Sæler

Jeg har igen talt med  Bjarne Lausten  fra socialdemokratiet og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, om sæl problemerne vi har mange steder her i Danmark.


Han var lydhør for de problemer der med sælerne for os Sport/fritidsfiskere og erhvervsfisker.

Vi aftalte vi skal komme med gode brugbare idéer til hvad man fornuftig kunne bruge evt. skudte sæler til hvis vi fik lov til at skyde/regulere dem i lidt støre stil.

Som han vil overbringe vores fødevare og fiskeriminister personlig.

 

For hvis vi har en fornuftige anvendelse for dem, så kunne han nemmere forsvare en regulering af sælerne, man regulere jo også andre dyrearter når de bliver et problem eller for mange i naturen når de ikke har en naturlig fjende, som sælerne ikke har.

 

Skindene er ikke de mest brugbare. for de siger de ikke koster ret meget, på grund af den hetz der har været på sælunge jagt i b.la. Grønland for en del år siden.

 

Så har i nogle gode fornuftige idéer til man kan bruge dem til, så kom endelig med dem til mig på mail, så videre giver jeg dem til Bjarne Lausten, har jeg aftalt med ham.

 

Det kunne jo f.eks. også være opskrifter på hvordan man kan tilberede dem til en festmiddag, jeg har hørt at en sælsteg skulle smage godt.

Den med at grave dem ned dur ikke her i Dk, da vi har jord Bakterier her i Dk, som de ikke har i Grønland.

(Hvis jeg får flere gode opskrifter på sæl, laver jeg en menu med dem)

 

Det er også for din skyld vi skal have en regulering af sæler, som flere andre lande også er begyndt med, hvis du vil forsat vil have fiskeri kystnært.

Så jeg vil kraftig opfordre jer til at komme ind i kampen, for at få en større/bedre regulering af sæler, så vi forsat kan få et kystnært fiskeri.

På forhånd tak.

Mvh.
Erik Kusk Larsen
info@smaabaadsfiskeri.dk

-------------------------------------------------------------------------------

Erik Kusk Larsen

Forfatter

Administrato

Havnefogeden i Hou, har i dag bestemt, at vi laver en helt ny bro til foråret (Vi kunne se da vi så nærmere på den ikke var så god mere) og jeg fik ham overtalt til vi lader den g blive liggende indtil vi får lavet en ny. og jeg sal nok forsøge at vi får den nye lavet længere

----------------------------------------------------------------------

Meld jer nu ind i en af fritidskerner foreningerne så de har flere medlemmer i ryggen når de forhandler om hvormange redskaber vi må bruge, så dette ikkke bliver til virklighed 

Læs mere her på fiskerforum  


Nederst her er der links til de 2 foreninger

--------------------------------------------------------------

Info.

På torsdag bliver bådrampen i Hou havn (nord for Hals ) taget op til rep. giver besked her når vi har fået den lavet og søsat igen.

-------------------------------------

Kilde

Dansk Fritidsfiskeri!

Bruno Müller 

DANSK FRITIDSFISKERFORBUND ORIENTERER

§ 7-udvalget og Bornholms Trollingklub

Kommissionens forslag om fiskeri efter laks i Østersøen i 2022 er nu fremlagt. Følgende fremgår heraf:

For ICES underområde 22-31 rådgiver ICES om ingen fangst både i det kommercielle og det rekreative fiskeri for 2022, dog med mulighed for et meget kystnært, sæsonmæssigt fiskeri i den nordligste del af Østersøen med mulighed for fangst af 75.000 laks. Kommissionen har den 29. september 2021 fremlagt sit forslag om laks. For det erhvervsmæssige fiskeri foreslås en kvote på 63.811 styk. Kvoten må kun anvendes til bifangster, og direkte fiskeri er således forbudt. Det er forbudt at fiske med langline uden for fire sømil. Et direkte fiskeri er dog tilladt nord for 59°30N inden for fire sømil i perioden 1. maj til 31. august.

Rekreativt fiskeri efter laks i område 22-31 vil være forbudt, bortset fra nord for 59°30N inden for fire sømil i perioden 1. maj til 31. august, hvor rekreativt fiskeri efter laks vil være tilladt. Som en yderligere undtagelse hertil er trolling fiskeri efter laks tilladt under følgende kumulative betingelser:

• Enhver laks, som ikke er fedtfinneklippet[1], skal straks genudsættes i havet.

• Højst et styk laks, som er fedtfinneklippet, må beholdes om bord pr. rekreativ fisker pr. dag.

• Alle arter af enhver fiskeart, som beholdes om bord, skal landes hele.

1 Fedtfinneklippede laks er udsatte laks. Det vil sige ikke vilde laks.

Forslaget skal drøftes i BaltFish (Østersølandene) på onsdag den 6. oktober og på Rådsmødet den 11.-12. oktober 2021, hvorfor der anmodes om eventuelle bemærkninger hurtigst muligt inden da.

Evt. bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til Sonja Feldthaus (sonfel@fvm.dk), Birgitte Riber Rasmussen (brrasm@fvm.dk) og undertegnede.

Venlig hilsen

Lene Jensen Scheel-Bech

Specialkonsulent | Bæredygtigt Fiskeri

+45 22 61 62 91 | lensckh@fvm.dK

----------------------------------------------------

Jeg har i dag haft en god snak med fiskerikontrollen i Frederikshavn, om bomtrawlerne i de danske farvande, og om problemet med de slukker AISe`n når de fisker for tæt på kysten og der ikke sker noget når det bliver anmeldt.


Deres fiskeri skader jo fiskens gydepladser og i sidste ende vores og erhvervsfiskernes fiskeri.


Han svar var

Tag billeder eller endnu bedre film af skib din egen gps og op igen så man kan se de har trawl i vandet. Så har ham der har ansvaret for det område lovet at gøre noget ved det.

RING TIL VAGT TELEFONEN i Frederikshavn hvis det er her i det Nordjyske i ser det og lad den ringe til der er nogen der tager den på

72185769

-------------------------------------------------------------

26,09

Lige til info, så er der fortsat fornuftig med Makreller i alle størrelser omkring Hou, i dag Søndag. dog tog deres bid lyst lidt af ved 10 tiden og der havde jeg også fanget dem jeg gad, fangede dem på 3,5 - 5 m vand

--------------------------------------------------------------------

25.09.21

Var lige en tur ude og sætte et par garn her i aften. så kunne jeg ikke lige at lade være med at dyppe snøren, efter de var sat, og vupti så var der bid igen og igen, så løbet af 5 min havde jeg 9 Fine makreller, så var der til et par middage igen, stedet var på var 4 m vand lidt nord for Hou neden for skoven som vi siger ( det er en lille skov som er tæt på kysten)

----------------------------------------------------------------

22.09.21 Vi var lige ud og prøve lidt fiskeri efter Makreller i i et par timer i dag, uden for Hou,

Der var flest uden for lagunen campingpladsen på omkring 5-7½ m vand, men slet ikke i de rå mængder som sidst jeg var ude. men de havde en fin størrelse største var dog på omkring 700 gr. den ender som en peber Makrel.

----------------------------------------------

Nogen mener at Muslingopdræt forurener

Det forstår jeg  ikke de skulle gøre, når grumset vand driver over en Muslings banke, er den klar efter den Læs mere her på Fiskerforum  om den sag

------------------------------------------------------------------------

Var lige ude og se til mine garn i morges, fuk der var meget ålegræs i dem og kun lidt skrubber, men dørge lidt efter Makreller og dem var der i rigelige mængder fra 3,3 - 3,5 m vand, nord for Hou havn,

kom jeg på dybere vand var der kun sjælden bid, men så snart jeg kom ind på 3,5 m igen, var der bid hele tiden,-------------------------------------------------------------------------------

Lige til info,

Så lige her i aften der nu bliver solgt sandorm i Geraa 20 kr pr pakke.


De var også begyndt at fange flade fra Aså og nord på

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erik Kusk Larsen

Forfatter


Jeg må sige vi fik en meget bedre vejr end de havde lovet, Der var lidt brænding da vi kom ind, så vi sejlede så langt op som vi kunne og tog båden derfra, Nå så vil i jo nok også vide hvordan fiskeriet var  ja det var noget af det ringeste jeg har oplevet på de kanter siden jeg begyndte at pilke der i 1999 fra egen båd. vi var omkring Rødegrund, Vraget Skagerrak (der var faktisk en del lodninger der bag vraget og en del flere steder,) og en masser områder syd for Rødegrund og næsten ned til Løkken, dem vi fangede skulle listes på krogen, der var ingen der bare tog krogen i et hug. der var ingen fisk på topperne men de var spredt med en torsk i ny og næ. største Torsk var omkring 2 kg.

Vi fiskede på/fra 11m - næsten 26 m vand, det var KUN på 17+ - godt ½ m vand vi fangede noget.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har planlagt at tage ud fra Nr Lyngby på pilketur på Tirsdag, hvis vejrudsigten holder, ALLE er meget velkommen til at slå os følge, vi kan træffes på kanal 72, vi regner med at sætte ud mellem 05,30 - 06,00

-------------------------------------------------------------------------------------

18-08 Der var mange Makreller ud for Hou dag, på 5 5 - 6 5 m vand omkring Hou stenrev og syd på ned til ud for Campingpladsen


Vi tager på Makreltur i morgen Lørdag Fra Hou nord for Hals, vi sejler kl 8,00 alle er velkommen til at slå os følge. træffes på kanal 72


------------------------------------------------------------------------------------------


Igen i dag var der rigeligt med fine store Makreller uden for Hou, ja man kunne næste undgå at få dem på krogen. så vi tog hjem efter godt 2 timers fiskeri. der var termokasse fyldt. mave fornemmelsen sagde i dag vi skulle starte på 7,5 m vand, og det gav straks pote, efter bare få minutter, og derefter kom det med en let strøm op i båden, ja fjæsinger var der også, men slet ikke i det omfang flere snakker om de fanger, det var i ruten fra Houhavn ud til pos nr 0193 vi fangede dem i dag, når vi kom over 9,5m vand døde makrelfiskeriet ud. på 10 m var der intet i dag.

På turen hjem af, prøvede på det lavere vand den sidst makrel fik vi på omkring 6 m vand, derefter blev det KUN til lidt Fjæsinger

---------------------------------------------------------------------------------------------

Vi tager på Makrel tur i morgen kl.9 fra Hou Nordjylland, alle er velkommen til at slå os følge

--------------------------------------------------------------

Vi havderigtig gode fangster af store makreller i dag fra Hou

uden for Hou på 8,5 - 9,5 m vand og de går tæt på bunden

vi prøver igen i morgen Torsdag, afgang fra Havnen kl ca 9-00 alle er velkommen til at slå os føl

------------------------------------------------

Maagen

KULMULETURE

Der er 6 ledige pladser d. 15.07.21

Der er 3 ledige pladser d. 30.07.21

Der er 7 ledige pladser d. 03.08.21

Ring på 23983578 for bestilling

MVH Thøge

-.------------------------------------------------------------------

24-05-21De første fine store makreller er fanget ved Hou nord for Hals

-------------------------------------------------------------------

21-03-21Nok længe ventet fiske nyhed,

Silden er kommet til Nibe, der er fanget Sild vest for Nibe uden for Lundbæk